• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0879032693
    • Условия за ползване

     Условия за ползване на

     Baby Pooh

      

     Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Си трейд 2” ЕООД, наричано по-долу "Baby Pooh”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

      

     „Си трейд 2” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204463131, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Сухата река, ул. Тодорини кукли 1, имейл адрес: bpoohshops@gmail.com, телефон: 0879032702

      

     Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

      

     Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Baby Pooh” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "Baby Pooh”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

      

     Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „Baby Pooh”.

      

     С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Baby Pooh договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.

      

     ДЕФИНИЦИИ

     За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

      

     Сайт - http://www.baby-pooh.com и всички негови подстраници.

     Потребител -  е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

     Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

     Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

     Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

     Договор за продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

     Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

      

     ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

     Чл. 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договор за, покупко-продажба и доставка на предлаганите от “Baby Pooh” стоки.

      

      

     ПОРЪЧКА

     Чл. 2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Baby Pooh”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Baby Pooh”.

     (2) При липса на наличност от дадена стока „Baby Pooh“ си запазва правото да откаже поръчката.

     (3) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Baby Pooh”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

     (4) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

     (5) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

      

     Чл. 3. Baby Pooh” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

     (1) Baby Pooh” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

     1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

     2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “Baby Pooh”;

     3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “Baby Pooh”.

      

     ЦЕНИ

     Чл. 4. (1) Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на „Baby Pooh” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

     (1) Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

      

     Чл. 5.  „Baby Pooh” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

      

     Чл. 6.  (1) „Baby Pooh” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Baby Pooh”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

     (1) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

      

     ПЛАЩАНЕ

     Чл. 7. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

      

     Чл. 8. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез наложен платеж.

     (1) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

      

     Чл. 9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

      

     Чл. 10.  „Baby Pooh” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Baby Pooh”.

      

     ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

     Чл. 11.  (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

     (1) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Baby Pooh” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

     (2) Baby Pooh“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

     (3) За упражняване правото на отказ „Baby Pooh“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „Baby Pooh“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

     (4) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Baby Pooh” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

     (5) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

     (6) Baby Pooh“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

     (7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „Baby Pooh” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

     (8) Когато във връзка с изпълнението по договора „Baby Pooh“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „Baby Pooh“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

      

     Чл. 12.  (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

      

     Чл. 13.  „Baby Pooh” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

      

     ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

     Чл. 14.  (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

      

     Чл. 15. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

      

     Чл. 16. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

     1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

      

     Чл. 17. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката.

     (1) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „Baby Pooh“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

      

     Чл. 18.  (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

     (1) Рекламацията се подава устно на посочения от „Baby Pooh“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “Baby Pooh“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

     (2) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

     (3) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

      

     1. касова бележка или фактура;

     2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

     3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

      

     Чл. 19. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

     (1) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

     (2) Ако “Baby Pooh“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

     (3) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

      

     Чл. 20. (1) „Baby Pooh“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

     (1) Когато „Baby Pooh“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

      

     Чл. 21. (1) „Baby Pooh“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

     (1) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

     (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

      

     Чл. 22.  (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

     1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

     2. намаляване на цената.

     (1) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

     (2) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

     (3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

      

     ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

     Чл. 23.  (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Baby Pooh” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Baby Pooh” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Baby Pooh”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

     (1) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Baby Pooh”, „Baby Pooh” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

     (2) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Baby Pooh”.

      

     Чл. 24.  (1) „Baby Pooh” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

     (1) Baby Pooh” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „Baby Pooh” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

      

     ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

     Чл. 25.  „Baby Pooh” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

      

     Чл. 26. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Baby Pooh” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

      

     Чл. 27. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

      

     Чл. 28. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

      

     СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

     Чл. 29. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

      

     ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

     Чл. 30. (1) „Baby Pooh” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

     (1) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Baby Pooh” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

     (2) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

      

     ПРИЛОЖИМО ПРАВО

     Чл. 31. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

      

      

     ДОСТАВКА

     Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер, до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на Сайта.

     При поръчка над 39лв. доставката е за сметка на Baby Pooh.
     Преди изпращане на поръчаната стока, „Baby Pooh” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

      „Baby Pooh“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

      

     Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „Baby Pooh” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

      

     Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

      

     При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

     Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

      

     „Baby Pooh” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

      

      

     РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

      

     „Baby Pooh” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта и на IP адреса на Потребителя.

     „Baby Pooh” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва имена, телефон, адрес, имейл, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „Baby Pooh”.

     На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.

      

     „Baby Pooh” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

     В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „Baby Pooh” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

     “Baby Pooh” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.  

      

     Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Baby Pooh”, да изрази съгласие с Общите условия.

     Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „Baby Pooh” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “Baby Pooh” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

     При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Baby Pooh” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “Baby Pooh” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

      

     При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „Baby Pooh”.

     Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .

     Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.

     Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Baby Pooh” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

      

      

     ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

      

      

     ЦЕЛИ

     „Baby Pooh” събира и използва информацията за целите на:

      

      директен маркетинг;

      изпълнение на договорните си задължения към Потребителите

      

     „Baby Pooh ” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „Baby Pooh ” договор.

     Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс.

     Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чекбокс, който се намира ______

     Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години.

      

     ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

      

     Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

      Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

      Достъп до собствените си лични данни;

      Коригиране (ако данните са неточни);

      Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

      Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

      Преносимост на личните данни между отделните администратори;

      Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

      Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

      Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

      

     Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

      Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

      Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

      Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

      Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

      Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

      Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

      

     Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

      Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

      Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

      Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

      възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

      

     Право на преносимост.

     Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

      

     Право на възражение.

     Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

      

     Жалба до надзорния орган

     Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

      

      

     ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

     Администраторът на лични данни има следните задължения:

      Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);

      Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;

      Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;

      Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;

      Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:

     o Псевдонимизация;

     o Криптиране;

     o Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

     o Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

     o Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;

     o Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.

      Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

      

     ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР

     Baby Pooh поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

      името и координатите за връзка на администратора;

      целите на обработването;

      описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

      категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;

      когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

      когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност,

      

      

     ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

     Органите, регулиращи дейността на „Baby Pooh“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

      

     За КЗП:

      Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti 

      тел: 0700 111 22

      email: info@kzp.bg

      адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

     За КЗЛД:

      Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

      тел: 02/91-53-518

      email: kzld@cpdp.bg

      адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

      

     СПОРОВЕ

     Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

     Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

     Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

     Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Baby Pooh“ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

     Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

      

      

      

     Политика за „бисквитки“

     Използване на „бисквитки“

     „Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

     Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

     Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

     Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

      

     Сесийни „бисквитки“

     Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

     Постоянни "бисквитки"

     Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

     "Бисквитки" на трета страна

     На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

     Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

     Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

     Изключване или блокиране на „бисквитки“

     Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

      

   • Newsletter